Publications

S.N. Title
1 सञ्चारमाध्यमलाई कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७
2 विपद् उद्दार खर्च सञ्चालन कार्यविधी, २०७७
3 उद्यम विकास कोष सञ्चालन नियमावली, २०७७
4 प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, 2077
5 प्रदेश राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, 207७
6 प्रदेश स्वास्थ्य तालिम सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७
7 प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूचीमा हेरफेर सम्बन्धी सूचना
8 कर शुल्क दस्तुर र मूल्य
9 शुल्क तथा दस्तुरहरूको दररेट
10 प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७७
11 प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७७
12 स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७७
13 प्रदेश सडक ऐन, २०७७
14 वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७
15 लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६
16 स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, 2076
17 COVID-19 कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको शव व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७७
18 केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७७
19 प्रदेश सुशासन ऐन, २०७६
20 प्रदेश स्वास्थ्य नीति २०७७
21 प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्‍चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति नियमावली, २०७७
22 प्रदेश सभाको अधिवेशन सम्वत् २०७७ साल जेठ ९ गते शुक्रबार दिनको १:०० बजे प्रदेश नं. ५ प्रदेश सभाको सभाहल बुटवलमा आह्
23 प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण (पहिको संशोधन) आदेश, २०७६
24 वि.सं. २०७७ सालको लागि प्रदेश नं. ५ मा थप सार्वजनिक एवं पर्व बिदा
25 प्रदेश भवन नियमावली, २०७६
26 प्रदेश नं. ५ सहकारी नियमावली, २०७६
27 प्रदेश सभाको चालु पाँचाै अधिवेशन अन्त्य भएको सूचना
28 उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सूचना, सहायक वन अधिकृतलाई अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने
29 साझेदारी नियमावली, २०७६
30 होमस्टे संचालन नियमावली, २०७६
31 प्रदेश सभा सचिवालयको सूचना माघ २९ गते, २०७६
32 प्रदेश पदक (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६
33 प्रदेश लोक सेवा आयोग नियमावली, २०७६
34 प्रदेश नं. ५ प्रदेश प्रसारण नियमावली 2076
35 द्वन्द्व प्रभावित स्वरोजगार कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७६
36 चलचित्र तथा वृत्तचित्र उत्पादनका लागि अनुदान सम्बन्धी निर्देशिका, 2076
37 सञ्चार सम्बद्ध संघ संस्थाहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६
38 प्रदेश नं. 5, टेलिभिजन तथा रेडियो कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण सम्बन्धी निर्देशिका, 2076
39 प्रदेश सभा सचिवालयको सूचना, पौष २०, २०७६
40 प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७६
41 प्रदेश पदक नियमावली, २०७६
42 विज्ञापन कर नियमावली २०७६
43 प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७६
44 अनुदान व्यवस्थापन एकीकृत मार्गदर्शन 2076
45 प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण (गठन तथा कार्य संचालन) आदेश, 2076
46 बहुवर्षीय आयोजना स्वीकृति तथा ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६
47 प्रदेश लोक सेवा आयोगका सदस्यको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा
48 सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रदेश नियमावली, २०७६
49 प्रदेश नं. ५, संघ संस्था दर्ता नियमावली, २०७६
50 मनोरञ्जन कर नियमावली, २०७६
51 प्राइभेट फर्म दर्ता नियमावली, २०७६
52 प्रदेश नं. ५ प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी (प्रथम संशोधन) ऐन, २०७५
53 प्रदेश नं. 5 अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, 2075 लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन
54 सडक सवारी, यातायात तथा परिवहन ऐन, २०७६
55 सूचना तथा संचार प्रविधि प्रतिष्ठान ऐन, २०७६
56 अभिलेख संरक्षण ऐन, २०७६
57 साझेदारी ऐन, २०७६
58 प्राइभेट फर्म दर्ता ऐन, २०७६
59 प्रदेश पदक ऐन, २०७६
60 मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन हेरफेर
61 प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा कार्य संचालन) आदेश, २०७४ दोस्रो संशोधन आदेश
62 पदक पाउने महानुभावहरूलको सूचना
63 प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा निर्धारणसम्बन्धी सूचना
64 मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, 2075 को दफा १६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उ
65 प्रदेश नं. ५, प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४
66 प्रदेश नं. ५, प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमावली, २०७४
67 प्रदेश कानून मस्यौदा तथा सुझाव आयोग आदेश, २०७४
68 प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेश सभा नियमावली, २०७४
69 २०७६ साल अतिरिक्ताङ्क २३ प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७६
70 २०७६ साल अतिरिक्ताङ्क २२ प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७६
71 २०७६ साल अतिरिक्ताङ्क ६ अधिवेशन आह्वान सम्बन्धि सूचना २०७६ साल जेष्ठ २ गते
72 २०७६ साल अतिरिक्ताङ्क ५ अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धि सूचना
73 प्रदेश नं. ५ प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ को अनुसूचीमा हेरफेर
74 प्रदेश नं. ५ घरजग्गा न्यूनतम मूल्य निर्धारण समिति (गठन तथा कार्य संचालन) आदेश, २०७६
75 उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित पर्यटन सेवा, प्राईभेट फर्म र साझेदारी फर्मसम्बन्धी, वनजन्य पैदावार (ज
76 सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमावली, २०७६
77 प्रदेश नं ५, प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति
78 प्रदेश नं. ५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५
79 प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६
80 प्रदेश नं ५ बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७६
81 प्रदेश खेलकूद विकास ऐन, २०७६
82 प्रदेश नं. ५ तथ्याङ्क ऐन, २०७५
83 प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५
84 प्रदेश नं. ५, प्रदेश पर्यटन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न
85 प्रदेश नं. ५, संघ संस्था दर्ता ऐन, २०७५
86 प्रदेश नं. ५, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन सम्बन्धी
87 प्रदेश नं. ५ मल ऐन, २०७५
88 प्रदेश नं. ५, पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०७५
89 प्रदेश नं. ५, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०७५
90 द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति र आश्रित परिवारलाई स्वरोजगारका लागि मेशिनरी औजार सामाग्री र अन्य वस्तु प्रदान गर्ने
91 प्रदेश नं. ५, सहकारी ऐन,२०७६
92 प्रदेश नं. 5, जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न
93 प्रदेश नं ५ टेलीसेन्टर सञ्चालन निर्देशिका २०७५
94 गाउँ सभा/नगर सभा (कार्य सञ्चालन) कार्यविधि ऐन, २०७६
95 प्रदेश नं. ५, अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५
96 प्रदेश नं. ५, प्रदेश प्रसारण ऐन, २०७५
97 प्रदेश नं. ५ मा 2076 सालमा देहाय बमोजिम थप सार्वजनिक एवम् पर्व बिदा
98 प्रदेश नं. ५ बीउ बिजन ऐन, २०७५
99 प्रदेश नं. ५ प्रदेश आकस्मिक कोष संचालन ऐन, २०७5
100 प्रदेश नं. 5, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५
101 प्रदेश मामिला सुचना केन्द्र निर्देशिका
102 विपद् कोष संचालन निर्देशिका
103 प्रदेश सञ्चार नीति २०७५
104 प्रदेश नं. ५, दाना पदार्थ ऐन, २०७५
105 प्रदेश नं. ५, जाँचबुझ आयोग ऐन, २०७५
106 प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका गाउँ सभा र नगर सभाको कानून निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २075
107 मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य¸ अधिकार र सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी ऐन, २०७५
108 प्रदेश नं. ५ प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५
109 प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५
110 प्रदेश नं. ५ प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०७५
111 प्रदेश नं. ५ प्रदेश विनियोजन ऐन¸ २०७५
112 प्रदेश नं.५, प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७५
113 प्रदेश नं. ५ प्रदेश विनियोजन ऐन¸ २०७४
114 प्रदेश नं ५ प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन २०७५
115 प्रदेश नं ५ प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७५
116 प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५
117 प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका गाउँ सभा र नगर सभाको कानून निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी ऐन, २०७५
118 प्रदेश नं. ५ का सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०७५
119 प्रदेश नं. ५, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४