Information

S.N. Title
1 प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूचीमा हेरफेर सम्बन्धी सूचना
2 कर शुल्क दस्तुर र मूल्य
3 शुल्क तथा दस्तुरहरूको दररेट
4 COVID-19 कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको शव व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७७
5 प्रदेश स्वास्थ्य नीति २०७७
6 प्रदेश सभाको अधिवेशन सम्वत् २०७७ साल जेठ ९ गते शुक्रबार दिनको १:०० बजे प्रदेश नं. ५ प्रदेश सभाको सभाहल बुटवलमा आह्
7 प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण (पहिको संशोधन) आदेश, २०७६
8 वि.सं. २०७७ सालको लागि प्रदेश नं. ५ मा थप सार्वजनिक एवं पर्व बिदा
9 प्रदेश सभाको चालु पाँचाै अधिवेशन अन्त्य भएको सूचना
10 उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सूचना, सहायक वन अधिकृतलाई अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने
11 प्रदेश सभा सचिवालयको सूचना माघ २९ गते, २०७६
12 प्रदेश सभा सचिवालयको सूचना, पौष २०, २०७६
13 प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७६
14 मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन हेरफेर
15 प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा कार्य संचालन) आदेश, २०७४ दोस्रो संशोधन आदेश
16 पदक पाउने महानुभावहरूलको सूचना
17 प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा निर्धारणसम्बन्धी सूचना
18 मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, 2075 को दफा १६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उ
19 २०७६ साल अतिरिक्ताङ्क ६ अधिवेशन आह्वान सम्बन्धि सूचना २०७६ साल जेष्ठ २ गते
20 २०७६ साल अतिरिक्ताङ्क ५ अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धि सूचना