Directives

S.N. Title
1 द्वन्द्व प्रभावित स्वरोजगार कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७६
2 चलचित्र तथा वृत्तचित्र उत्पादनका लागि अनुदान सम्बन्धी निर्देशिका, 2076
3 प्रदेश नं. 5, टेलिभिजन तथा रेडियो कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण सम्बन्धी निर्देशिका, 2076
4 द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति र आश्रित परिवारलाई स्वरोजगारका लागि मेशिनरी औजार सामाग्री र अन्य वस्तु प्रदान गर्ने
5 प्रदेश नं ५ टेलीसेन्टर सञ्चालन निर्देशिका २०७५
6 प्रदेश मामिला सुचना केन्द्र निर्देशिका
7 विपद् कोष संचालन निर्देशिका