Publications

S.N. Title
1 प्रदेश सञ्चार नीति २०७५
2 प्रदेश मामिला सुचना केन्द्र निर्देशिका
3 विपद् कोष संचालन निर्देशिका
4 प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेश सभा नियमावली, २०७४
5 प्रदेश कानून मस्यौदा तथा सुझाव आयोग आदेश, २०७४
6 प्रदेश नं. ५, प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमावली, २०७४
7 प्रदेश नं. ५, प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४
8 प्रदेश नं. 5, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५
9 प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, 2075
10 प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका गाउँ सभा र नगर सभाको कानून निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २075
11 मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य¸ अधिकार र सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी ऐन, २०७५
12 प्रदेश नं. ५ प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५
13 प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५
14 प्रदेश नं. ५ प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०७५
15 प्रदेश नं. ५ प्रदेश विनियोजन ऐन¸ २०७५
16 प्रदेश नं.५, प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७५
17 प्रदेश नं. ५ प्रदेश विनियोजन ऐन¸ २०७४
18 प्रदेश नं ५ प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन २०७५
19 प्रदेश नं ५ प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७५
20 प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५
21 प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका गाउँ सभा र नगर सभाको कानून निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी ऐन, २०७५
22 प्रदेश नं. ५ का सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०७५
23 प्रदेश नं. ५, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४