Publications

S.N. Title
1 प्रदेश नं ५ टेलीसेन्टर सञ्चालन निर्देशिका २०७५
2 गाउँ सभा/नगर सभा (कार्य सञ्चालन) कार्यविधि ऐन, २०७६
3 प्रदेश नं. ५, अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५
4 प्रदेश नं. ५, प्रदेश प्रसारण ऐन, २०७५
5 प्रदेश नं. ५ मा 2076 सालमा देहाय बमोजिम थप सार्वजनिक एवम् पर्व बिदा
6 प्रदेश नं. ५ बीउ बिजन ऐन, २०७५
7 प्रदेश नं. ५ प्रदेश आकस्मिक कोष संचालन ऐन, २०७5
8 प्रदेश नं. 5, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५
9 प्रदेश मामिला सुचना केन्द्र निर्देशिका
10 विपद् कोष संचालन निर्देशिका
11 प्रदेश सञ्चार नीति २०७५
12 प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५
13 प्रदेश नं. ५, दाना पदार्थ ऐन, २०७५
14 प्रदेश नं. ५, जाँचबुझ आयोग ऐन, २०७५
15 प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेश सभा नियमावली, २०७४
16 प्रदेश कानून मस्यौदा तथा सुझाव आयोग आदेश, २०७४
17 प्रदेश नं. ५, प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमावली, २०७४
18 प्रदेश नं. ५, प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४
19 प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका गाउँ सभा र नगर सभाको कानून निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २075
20 मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य¸ अधिकार र सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी ऐन, २०७५
21 प्रदेश नं. ५ प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५
22 प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५
23 प्रदेश नं. ५ प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०७५
24 प्रदेश नं. ५ प्रदेश विनियोजन ऐन¸ २०७५
25 प्रदेश नं.५, प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७५
26 प्रदेश नं. ५ प्रदेश विनियोजन ऐन¸ २०७४
27 प्रदेश नं ५ प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन २०७५
28 प्रदेश नं ५ प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७५
29 प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५
30 प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका गाउँ सभा र नगर सभाको कानून निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी ऐन, २०७५
31 प्रदेश नं. ५ का सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०७५
32 प्रदेश नं. ५, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४