सूचना

सि. न. शीर्षक
1 प्रदेश सभा सचिवालयको सूचना माघ २९ गते, २०७६
2 प्रदेश सभा सचिवालयको सूचना, पौष २०, २०७६
3 प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७६
4 मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन हेरफेर
5 प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा कार्य संचालन) आदेश, २०७४ दोस्रो संशोधन आदेश
6 पदक पाउने महानुभावहरूलको सूचना
7 प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा निर्धारणसम्बन्धी सूचना
8 मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, 2075 को दफा १६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उ
9 २०७६ साल अतिरिक्ताङ्क ६ अधिवेशन आह्वान सम्बन्धि सूचना २०७६ साल जेष्ठ २ गते
10 २०७६ साल अतिरिक्ताङ्क ५ अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धि सूचना