कार्यविधि

सि. न. शीर्षक
1 सञ्चारमाध्यमलाई कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७
2 विपद् उद्दार खर्च सञ्चालन कार्यविधी, २०७७
3 प्रदेश राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, 207७
4 प्रदेश स्वास्थ्य तालिम सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७
5 सञ्चार सम्बद्ध संघ संस्थाहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६