ऐन

सि. न. शीर्षक
1 गाउँ सभा/नगर सभा (कार्य सञ्चालन) कार्यविधि ऐन, २०७६
2 प्रदेश नं. ५, अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५
3 प्रदेश नं. ५, प्रदेश प्रसारण ऐन, २०७५
4 प्रदेश नं. ५ मा 2076 सालमा देहाय बमोजिम थप सार्वजनिक एवम् पर्व बिदा
5 प्रदेश नं. ५ बीउ बिजन ऐन, २०७५
6 प्रदेश नं. ५ प्रदेश आकस्मिक कोष संचालन ऐन, २०७5
7 प्रदेश नं. 5, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५
8 प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५
9 प्रदेश नं. ५, दाना पदार्थ ऐन, २०७५
10 प्रदेश नं. ५, जाँचबुझ आयोग ऐन, २०७५
11 प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका गाउँ सभा र नगर सभाको कानून निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २075
12 मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य¸ अधिकार र सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी ऐन, २०७५
13 प्रदेश नं. ५ प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५
14 प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५
15 प्रदेश नं. ५ प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०७५
16 प्रदेश नं. ५ प्रदेश विनियोजन ऐन¸ २०७५
17 प्रदेश नं.५, प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७५
18 प्रदेश नं. ५ प्रदेश विनियोजन ऐन¸ २०७४
19 प्रदेश नं ५ प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन २०७५
20 प्रदेश नं ५ प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७५
21 प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५
22 प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका गाउँ सभा र नगर सभाको कानून निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी ऐन, २०७५
23 प्रदेश नं. ५ का सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०७५
24 प्रदेश नं. ५, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४