ऐन

सि. न. शीर्षक
1 प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७७
2 प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७७
3 स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७७
4 प्रदेश सडक ऐन, २०७७
5 वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७
6 लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६
7 स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, 2076
8 केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७७
9 प्रदेश सुशासन ऐन, २०७६
10 प्रदेश नं. ५ प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी (प्रथम संशोधन) ऐन, २०७५
11 प्रदेश नं. 5 अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, 2075 लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन
12 सडक सवारी, यातायात तथा परिवहन ऐन, २०७६
13 सूचना तथा संचार प्रविधि प्रतिष्ठान ऐन, २०७६
14 अभिलेख संरक्षण ऐन, २०७६
15 साझेदारी ऐन, २०७६
16 प्राइभेट फर्म दर्ता ऐन, २०७६
17 प्रदेश पदक ऐन, २०७६
18 २०७६ साल अतिरिक्ताङ्क २३ प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७६
19 २०७६ साल अतिरिक्ताङ्क २२ प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७६
20 प्रदेश नं ५, प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति
21 प्रदेश नं. ५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५
22 प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६
23 प्रदेश नं ५ बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७६
24 प्रदेश खेलकूद विकास ऐन, २०७६
25 प्रदेश नं. ५ तथ्याङ्क ऐन, २०७५
26 प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५
27 प्रदेश नं. ५, प्रदेश पर्यटन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न
28 प्रदेश नं. ५, संघ संस्था दर्ता ऐन, २०७५
29 प्रदेश नं. ५, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन सम्बन्धी
30 प्रदेश नं. ५ मल ऐन, २०७५
31 प्रदेश नं. ५, पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०७५
32 प्रदेश नं. ५, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०७५
33 प्रदेश नं. ५, सहकारी ऐन,२०७६
34 प्रदेश नं. 5, जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न
35 गाउँ सभा/नगर सभा (कार्य सञ्चालन) कार्यविधि ऐन, २०७६
36 प्रदेश नं. ५, अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५
37 प्रदेश नं. ५, प्रदेश प्रसारण ऐन, २०७५
38 प्रदेश नं. ५ मा 2076 सालमा देहाय बमोजिम थप सार्वजनिक एवम् पर्व बिदा
39 प्रदेश नं. ५ बीउ बिजन ऐन, २०७५
40 प्रदेश नं. ५ प्रदेश आकस्मिक कोष संचालन ऐन, २०७5
41 प्रदेश नं. 5, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५
42 प्रदेश नं. ५, दाना पदार्थ ऐन, २०७५
43 प्रदेश नं. ५, जाँचबुझ आयोग ऐन, २०७५
44 प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका गाउँ सभा र नगर सभाको कानून निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २075
45 मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य¸ अधिकार र सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी ऐन, २०७५
46 प्रदेश नं. ५ प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५
47 प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५
48 प्रदेश नं. ५ प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०७५
49 प्रदेश नं. ५ प्रदेश विनियोजन ऐन¸ २०७५
50 प्रदेश नं.५, प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७५
51 प्रदेश नं. ५ प्रदेश विनियोजन ऐन¸ २०७४
52 प्रदेश नं ५ प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन २०७५
53 प्रदेश नं ५ प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७५
54 प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५
55 प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका गाउँ सभा र नगर सभाको कानून निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी ऐन, २०७५
56 प्रदेश नं. ५ का सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०७५
57 प्रदेश नं. ५, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४