कार्यविधि प्रकाशन भाग २

सि. न. शीर्षक
1 अतिरिक्ताङ्क १ भाग २ प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली
2 अतिरिक्ताङ्क २ भाग २ प्रदेश सरकार कार्य सम्पादन नियमावली
3 अतिरिक्ताङ्क ३ भाग २ प्रमाणिकरण सम्बन्धी
4 अतिरिक्ताङ्क ४ भाग २ प्रदेश कानून मस्यौदा तथा सुझाव आयोग
5 अतिरिक्ताङ्क ५ भाग २ प्रदेशसभा नियमावली, २०७४