कार्यविधि प्रकाशन भाग १

सि. न. शीर्षक
1 अतिरिक्ताङ्क ९ दो. अ. ०४ विनियोजन विधेयक, २०७५ - A5
2 अतिरिक्ताङ्क ८ प्रदेश नं.५, प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७५
3 अतिरिक्ताङ्क ७ सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन
4 अतिरिक्ताङ्क ६ प्रदेश कर तथा गैरकर सम्बन्धी नमूना कानून २०७५।२।१७
5 अतिरिक्ताङ्क ५ प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७५
6 अतिरिक्ताङ्क ४ स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
7 अतिरिक्ताङ्क ३ गाउँसभा र नगर सभाको कानून निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
8 अतिरिक्ताङ्क २ सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक
9 अतिरिक्ताङ्क १ प्रदेश नं. ५, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४