मा.गृहमन्त्रि ज्यूद्वारा मायाको चिनो ग्रहण गर्दै ।