News and Notices


New Matter

Submit By : Admin

कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित कुनैपनि विषयको सूचना तथा जानकारी आवश्यक परेमा वा कुनै गुनासो भएमा मन्त्रालयमा रहेको निशुल्क टेलिफोन (टोल फ्रि) न‌ं. १६६०७१५२०२० मा सम्पर्क राख्नुहुन सम्पूर्ण प्रदेशबासीहरुमा अनुरोध छ ।

 
                                                                                      प्रदेश सरकार
                                                                                      प्रदेश न‌ं. ५
                                                                      आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय